7.7.07

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ


ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Δρ. Σκαραγκάς Δημήτρης Ψυχίατρος

Δίκαιο είναι το κύριο μέσο με το οποίο η πολιτεία ρυθμίζει την κοινωνική συμβίωση με πρωταρχικό σκοπό την εξασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης σε μια ορισμένη κοινωνία.Η ρύθμιση γίνεται με κανόνες δικαίου οι οποίοι εκφράζουν αλλά και ταυτόχρονα ρυθμίζουν συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις. Για να είναι αποτελεσματική αυτή η ρύθμιση συνοδεύεται από κυρώσεις καταναγκαστικές. Άρα το δίκαιο είναι συνυφασμένο με την ικανότητα καταναγκαστικής επιβολής.1

Η ψυχιατρική ως εκ του θεσμικού της ρόλου αξιολογεί την ανθρώπινη συμπεριφορά και καλείται να αντιμετωπίσει την παρεκκλίνουσα από το στερεότυπο συμπεριφοράς του μέσου ανθρώπου.

Η ψυχιατροδικαστική ή δικαστική ψυχιατρική υποδηλώνει τον επιστημονικό κλάδο που ασχολείται με ζητήματα που άπτονται της ψυχιατρικής ταυτόχρονα όμως και της νομικής, υποδηλώνει δηλαδή την ειδικότητα που ασχολείται με ζητήματα ατόμων με ψυχικά προβλήματα τα οποία εμπλέκονται στη δικαιοδοσία των αρχών του δικαίου.

Τα άτομα με ψυχικά προβλήματα αντιμετωπίζονταν πάντα με ιδιαίτερο τρόπο τόσο από την κοινωνία όσο και από τον εκάστοτε νομοθέτη.

Η διαχρονική αυτή αντίληψη για ιδιαίτερη μεταχείρηση των ατόμων με ψυχικά προβλήματα εκπορεύονταν πάντα από την αναγνώριση της συμπεριφοράς αυτών των ατόμων ως παρεκκλίνουσας από το στερεότυπο συμπεριφοράς του μέσου ανθρώπου.

Η αναγνώριση αυτής της διαφορετικότητας οδήγησε στη θέσπιση ιδιαίτερου νομοθετικού πλαισίου το οποίο βασίσθηκε στην αντίληψη ότι υπήρχε αναγκαιότητα να προστατευθούν τα άτομα αυτά από τον ίδιο τον εαυτό τους αλλά και η κοινωνία από τα άτομα αυτά.2,3

Στην Αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία, η Ψυχιατροδικαστική αποδίδεται με τον όρο Forensic Psyhiatry.Η λέξη forensic προέρχεται από τη λατινική forum (αρχαία αγορά ) και υποδηλώνει ότι η ψυχιατρική έκθεση καθίσταται δημόσια, σε αντιδιαστολή με τον ιδιωτικό χαρακτήρα της θεραπευτικής σχέσης ψυχιάτρου – πελάτη και η δημοσιοποίηση αυτή πραγματοποιείται με στόχο η ψυχιατρική να βοηθήσει το Νόμο για να διατηρηθεί η τάξη και η ασφάλεια της κοινωνίας.4

Γενικώτερα η ψυχιατρική εμπλέκεται με το Δίκαιο σε ζητήματα αστικού δικαίου (ακούσιος ψυχιατρικός εγκλεισμός και θεραπεία , ικανότητα για δικαιοπραξία,δικαστική συμπαράσταση ) αλλά και ποινικού δικαίου (αντιμετώπιση ψυχικά διαταραγμένων παραβατών).

Είναι αναγνωρισμένο απ’ όλους τους συγγραφείς ότι η ρύθμιση των ζητημάτων ατόμων με ψυχικά προβλήματα που εμπλέκονται είτε με το αστικό είτε με το ποινικό δίκαιο κατατείνει προς την κατεύθυνση της εξάλειψης κάποιων δικαιωμάτων τους και τον περιορισμό των ελευθεριών τους.

Στις σχετικές με το θέμα αναλύσεις αναδεικνύεται, μεταξύ των άλλων και ο ισχυρός και αποφασιστικής σημασίας ρόλος του ψυχίατρου στην σύγχρονη κοινωνία.

Κατά τον Robitscer J ο ψυχίατρος έχει περισσότερη δύναμη από πολλούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.....Ο ψυχίατρος μπορεί να προτείνει την αθώωση ενός κατηγορουμένου ή αντίθετα να γνωματεύσει με τρόπο που να οδηγήσει τον κατηγορούμενο σε βαρύτατη ποινή.5

Επειδή λοιπόν, αφ’ ενός όπως προαναφέρθηκε, η διευθέτηση των ψυχιατροδικαστικών ζητημάτων κατατείνει προς τον περιορισμό και την έξάλειψη δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων με ψυχικά προβλήματα αφ’ετέρου ο ρόλος του ψυχίατρου στα ζητήματα αυτά είναι αποφασιστικής σημασίας, γεννιέται η αναγκαιότητα ,να διέπεται η άσκηση των ψυχιατρικών πρακτικών απο τις εγγυητικές αρχές του Δικαίου.

Επι πλέον αναγνωρίζεται και είναι θεσμικά κατοχυρωμένο ότι ο ρόλος του ψυχιάτρου στη δικαστηριακή πρακτική είναι αποκλειστικά συμβουλευτικός, ενώ η δικαιοσύνη απονέμεται μόνο από το δικαστή.

Επειδή όμως ενώ ο ψυχίατρος εντέλλεται από την πολιτεία να αποφανθεί για την ψυχική κατάσταση ατόμων με ψυχικά προβλήματα είτε για αστικά είτε για ποινικά τους ζητήματα αλλά ο δικαστής τελικά αποφασίζει γι ‘αυτά, βασιζόμενος όμως στην ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ,συνάγεται ότι υφίσταται αυτονόητα συνάρτηση μεταξύ ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και δικαστικής απόφασης αλλά και ευρύτερα πολύ στενή συνύφανση μεταξύ ψυχιατρικής και νομικής. Ενώ το ζητούμενο ήταν η συμπληρωματικότητα μεταξύ ψυχιατρικής και νομικής στα ψυχιατροδικαστικά ζητήματα ,στην πράξη η πολύ στενή συνάφεια μεταξύ τους επιφέρει αλληλοεπικάλυψη με αποτέλεσμα κυρίως στα ποινικά ζητήματα (αλλά όχι μόνο σ’αυτά ) οι δικαστικές αποφάσεις να επιβάλλουν κυρώσεις που δεν έχουν ούτε αμιγώς ψυχιατρικό ούτε αμμιγώς ποινικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα η ασάφεια αυτή να γεννά σύγχυση και σημαντικά προβλήματα στην πράξη.6

Όσον αφορά τα ζητήματα του ακούσιου ψυχιατρικού εγκλεισμού ο ισχύων νόμος, ξεπερνώντας αγκυλώσεις και αντιεπιστημονικές κατασκευές του παρελθόντος κινήθηκε προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης κάποιων στοιχειωδών δικαιωμάτων των ακούσια εγκλειόμενων (δικαστική επικύρωση του ακούσιου εγκλεισμού,δικαίωμα έφεσης στη δικαστική απόφαση για εγκλεισμό,δικαίωμα δικαστικής παράστασης του υπό εγκλεισμό ατόμου με νομική – ψυχιατρική υποστήριξη κ.α) που δίνουν τη δυνατότητα αντίδρασης του ατόμου στον ακούσιο ψυχιατρικό εγκλεισμό αλλά που στην πράξη η δυνατότητα αυτή καθίσταται συνήθως θεωρητική.

Σε ζητήματα δικαιοπρακτικής ικανότητας ατόμων με ψυχικά προβλήματα τα πράγματα είναι πλέον σαφή εφ΄όσον η δικαστική απόφαση για μερική ή ολική αφαίρεση της δικαιοπρακτικής ικανότητας και την συνακόλουθη δικαστική συμπαράσταση των ατόμων αυτών ουσιαστικά υπαγορεύεται από την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Το ζητούμενο στις περιπτώσεις αυτές είναι η απόλυτη τεκμηρίωση μέσα από την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη της έκπτωσης γνωστικών λειτουργιών των ατόμων αυτών ως συνακόλουθη οργανικού ή ψυχικού προβλήματος.

Τα σοβαρώτερα προβλήματα ανακύπτουν στα ζητήματα ποινικού δικαίου όπου η επιβολή αναπληρωματικών μέτρων ασφαλείας στους ακαταλόγιστους παραβάτες λειτουργεί ως ένα μέτρο μεταξύ ποινής και θεραπείας, ο διττός χαρακτήρας του οποίου γεννά σοβαρά προβλήματα στη συνολική διαδικασία της έκτισης των μέτρων ασφαλείας και βέβαια η κορυφαία έννοια, στην οποία βασίζεται το οικοδόμημα της θεσμικής (καταναγκαστικής) ψυχιατρικής αλλά και η επιβολή των αναπληρωματικών μέτρων ασφαλείας, η έννοια της επικινδυνότητας, μια έννοια που γεννήθηκε στα πλαίσια μιας αντεγκληματικής πολιτικής της κοινωνίας στην περίπτωση των ατόμων με ψυχικά προβλήματα αποτέλεσε μια έντονα φορτισμένη κοινωνικά έννοια αλλά όμως χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση7 και γι’ αυτό στην πράξη απέβη μια επικίνδυνη κατασκευή.

Η συνυφασμένη με την επικινδυνότητα έννοια της προβλεψιμότητας της επικίνδυνης συμπεριφοράς των ατόμων με ψυχικά προβλήματα που αναπτύχθηκε με στόχο την κατά το δυνατόν αποφυγή παραβατικών πράξεων από τα άτομα αυτά απέτυχε να αποκτήσει επιστημονική εγκυρότητα και να αποτελέσει επιστημονικό εργαλείο πρόβλεψης της παραβατικότητας αφού αποδείχθηκε, από μια σειρά επιστημονικών εργασιών, ότι για κάθε τρία άτομα που θα εγκλείονταν σε Ψυχιατρείο στη βάση της πιθανολογούμενης επικινδυνότητας τους μόνο ένα πιθανόν θα διέπραττε κάποιο αδίκημα ενώ από την άλλη αποδείχθηκε ότι στην διάπραξη κάποιου αδικήματος δεν παίζει σημαντικό ρόλο το ψυχικό πρόβλημα του ατόμου όσο κοινωνικά και ατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου που είναι παρόμοια με αυτά του παραβάτη χωρίς ψυχικό πρόβλημα .8


1. Μάνεσης Α.: (1982)< Δίκαιο και πολιτική > Περ. <Δίκαιο και πολιτική > τευχ.1,εκδ. Παρατηρητής.

2. Mayer WGross (1960) Kλινική Ψυχιατρική, εκδ. Κοβάνη,Αθήνα 1961: 1103-1164.

3. Παπαδημητρίου Γ. : Σύγχρονη Ψυχιατρική, εκδ. Παριζιάνου. Αθήνα 1974: 2139-2201

4. Rappeport J. (1993) : <Ethics and forensic Psychiatry >ιν Bloch I. and Chodoff P. : Psychiatric Ethics. Oxford Medical Publications. Oxford : 391-413

5. Robitscher J. (1980) The power of psychiatry, Houghton Mittlin., Boston.

6. Σκαραγκάς Δ. (2002) : Εγκληματίας ψυχασθενής- ένας επικίνδυνος μύθος. Εκδ. Ιανός,Θεσσαλονίκη: 130-136

7. Σκαραγκάς Δ. (2000) : Ψυχιατρική διαταραχή και παραβατικότητα .Περ. <Το Στίγμα .>,τεύχ. 3, 4-7

8. Monahan I. : (1993) : Dangerousness : an American perspective in forensic Psychiatry : Clinical, Legal and Ethical Issues (eds. I Gunn and P.J. Taylor ). Oxford : Butterworth Heinemann.

37 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο Θεσμός της χρηματικής εγγύησης στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ακούσατε καλά, διαβάστε το παρακάτω με τα λόγια της θεραπεύτριας που το αναλύει και στη συνέχεια υπάρχει για πρακτική ένα θεατρικό έργο):


Το αντικείμενο της εγγύησης θα επιστραφεί μετά το τέλος της θεραπείας….
…………..
Μα και αυτός είναι ο ρόλος της χρηματικής προκαταβολής, δηλαδή αν εσείς για κάποιο λόγο, κάτι θυμώσετε, αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, ή δεν είστε πολύ καλά, έχετε κατάθλιψη και αποφασίσετε στο ξαφνικό να σταματήσετε, το οποίο δεν θάτανε καλό για σας στο ξαφνικό. Λοιπόν ποια είναι η διαφορά το να σκεφτείτε αχ αν το σταματήσετε στο ξαφνικό δεν θα πάρετε καθόλου το αντικείμενο; Ενώ στην άλλη περίπτωση…
…………..
Φαγωθήκατε με το Rolex!
……………
Ναι το είπα, αλλά…
………..
Επειδή είναι πολύ ακριβό….

Ναι…
…..
Η ερώτησή μου ήταν η εξής….
………
Ναι αλλά εδώ όμως είναι και το όλο πιο επίλυτο και αποτελεσματικό σχήμα του να υπάρχει, ότι από τη μια μεριά δεν χάνετε κάτι, από την άλλη όμως υπάρχει ένα πρόχωμα ότι από την απόφασή σας την ξαφνική, αυτή η απόφαση, να της δοθεί κάποιος χρόνος να αναθεωρηθεί. Αν σας πιάσει μια κατάθλιψη, να υπάρχει αυτός ο αρκετός χρόνος κάπου λίγο να το ξεπεράσετε ερχόμενος για ακόμα δυόμισι μήνες, ακόμα και αν δεν έχετε τόση διάθεση. Ή αν είστε θυμωμένος να πιεστείτε να έρθετε ακόμα και αν είστε με σκοπό αυτός ο θυμός να σας φύγει. Όχι δηλαδή που πήρατε μια ξαφνική απόφαση θυμώσατε και κλειστήκατε στο καβούκι σας. Αλλά και ότι αναγκάζεστε μια και σώνει και καλά τ άχετε πληρώσει νάρχεστε, ώστε να δουλέψουμε λίγο αυτό το θυμό. Εδωπέρα γι’ αυτό είναι το θέμα ότι να υπάρχει το πρόχωμα το χρηματικό γιατί στις άλλες περιπτώσεις (π.χ. που έχει δοθεί μια πολύτιμη γούνα) του αντικειμένου είναι ένα αντικείμενο που πάει, το αντίστοιχο ξέρετε ποιο θάταν; Να σας πώ: Μου το λέτε τώρα, ξαφνικά; Το αντίστοιχο θάταν να σας πω Κοιτάχτε θα σας το δώσω αλλά μετά από τους μήνες που εγώ θεωρώ ότι χρειάζεστε ακόμα να κάνετε θεραπεία.. Πόσο…. Έτσι κι αλλιώς το χρηματικό τα 500 Ευρώ ήτανε για 3 μήνες.. Τι 3 μήνες, για 2 ½ μήνες.
…….
Ωραία το ρολόϊ, 3.000 Ευρώ, αντιστοιχούν σε πόσες βδομάδες θεραπείας……. 50 φορές, 50 βδομάδες ίσον ένας χρόνος. Είναι λοιπόν σαν να σας λέγω, αν εγώ έχω πάρει την εγγύηση του ενός ρολόϊ, κανένα πρόβλημα, απλώς για τις επόμενες 50 βδομάδες ,, χα, χα, θα ερχόσαστε στη θεραπεία. Και αυτή είναι η ………
…..
Θα πληρώνετε τις θεραπείες…..
………
Ναι αλλά θα την κάνετε τη θεραπεία, δεν θα πληρώσετε τη θεραπεία χωρίς να την κάνετε..
………….
Αν είχατε το ενέχυρο…. Αν εσείς μου δίνατε το Rolex, και μου λέτε………..
……………….
Κοιτάξτε, μα η λογική ήταν ότι επειδή το Rolex κάνει αρκετά χρήματα, θυμάστε που σας είχα πεί ότι συνήθως χρησιμοποιείται ένα ποσό γύρω στα 2.000 Ευρώ, έτσι; .. το οποίο περίπου αντιστοιχεί σε ένα εξάμηνο. Σκεφτείτε τα 1.500 Ευρώ αντιστοιχούν σε 6 μήνες. Λοιπόν, εκτός της περιπτώσεως που συμβεί ένα έκτακτο γεγονός, ότι η θεραπεία σας, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από 1 χρόνο. Όταν ξεκινάμε τη θεραπεία λέμε, στην περίπτωσή σας, δεν υπάρχει περίπτωση σε λιγότερο από ένα χρόνο, νάχετε ένα αποτέλεσμα. Το ενέχυρο που μου δίνετε αντιστοιχεί σε χρήματα που θα δώσετε ένα χρόνο, ώστε εσείς να δεσμευτείτε και να μη φύγετε πριν από τον ένα χρόνο.
…………….
Όχι, όχι. Αλλά θέλω να πω ως μίνιμουμ.
……………
Και απλά είπα ότι εσείς έχετε… Θέλω να πω ως μίνιμουμ και γι’ αυτό μιλούσα για την εγγύηση που αντιστοιχεί σε ενός χρόνου θεραπεία. Ε. έλεγα λοιπόν προγράμματα λοιπόν που είναι προγράμματα συγκεκριμένα ενός χρόνου, το ενέχυρο αντιστοιχεί σε ενός χρόνου χρήματα, και δίνεται και μετά τη λήξη της θεραπείας. Αυτό λέω πολύ απλά, όταν η θεραπεία είναι ενός συγκεκριμένου χρόνου. Λοιπόν, τώρα στη δικιά μας περίπτωση, είχαμε μειώσει το ποσό στους 2 ½ μήνες. Λοιπόν. Και είχα πει το εξής. Είναι σίγουρο ότι στους 2 ½ μήνες δεν είναι αρκετοί. Αλλά σας δίνω εσάς ένα flexibility ώστε αν για τον οποιοδήποτε λόγο, θέλετε προτού εγώ θεωρήσω ότι είναι κατάλληλος χρόνος να σταματήσετε, νάχετε αυτό το δικαίωμα, αλλά να μην τον έχετε το δικαίωμα και να το κόψετε έτσι ξαφνικά προτού περάσουν 2 ½ μήνες … αντί για ένα χρόνο που το κομμάτι της εγγύησης. Και για το λόγο ότι είναι, θα ήταν, πάρα πολύ ψηλό το ποσό για σας, για ένα χρόνο να τα δώσετε προκαταβολικά., το ποσό. Αλλά και γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε αν μη τι άλλο, μέσα σ’ αυτό το διάστημα των 2 ½ μηνών που έχετε εσείς ήδη πληρώσει, να μπείτε σε μια διαδικασία ν΄αλλάξετε γνώμη. ‘Ότι ή να σας περάσει η έντονη κατάθλιψη, και επομένως να μπείτε σε μια διαδικασία ν’ αλλάξετε γνώμη. Ή να σας περάσει η έντονη κατάθλιψη και επομένως να μπείτε σε μια διαδικασία να το ξαναπαλαίψετε, ώστε να ολοκληρωθεί η θεραπεία. Γιατί βάζουμε λοιπόν το κομμάτι και της δικιάς σας βούλησης εκεί, διότι πως επίσης θα επηρεαστεί η θεραπεία, γιατί ο σκοπός της θεραπείας είναι και εσάς να σας βοηθήσει ώστε να αισθανθείτε καλύτερα. Όχι να σας δεσμεύσει σε κάτι, με εξωγενείς, ααα, έτσι, γιατί αυτό δεν θα ωφελήσει μακροπρόθεσμα τη δικιά σας ψυχολογική υγεία (sic).
…………..
Και γι’ αυτό λοιπόν δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Το ενέχυρο που συζητάγαμε ήταν κάτι που το έχει ήδη ο πελάτης. Είναι κάτι δικό του. Δεν το έχει αγοράσει επί τουτου για τη θεραπεία.
……………..
Χα, χα, μετά που το παίρνετε το χρησιμοποιείτε μετά εσείς, δεν είναι κάτι που το αγοράζετε και μετά σας είναι άχρηστο εσάς. Άρα το αφήνουμε αυτό, γιατί δεν συμβαίνει κιόλας. Για να γίνουμε ξεκάθαροι ποτέ κανείς δεν αγοράζει κάτι που του είναι άχρηστο για να το δώσει στο θεραπευτή του και μετά να το πάρει πίσω. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ήδη.
……………….
Ναι αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ορίζουμε εμείς όταν μου δίνετε το ενέχυρο, και ξεκινάει η θεραπεία, ορίζουμε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο θα κρατήσει η θεραπεία. Και με βάση αυτό το χρονικό διάστημα ορίζουμε και το ποσό του ενεχύρου.
………….
Σκεφτείτε το εξής. Μου δίνετε ένα ενέχυρο που αντιστοιχεί σε ένα χρόνο και έχουν περάσει 10 μήνες. Και σεις…. αλλά ….. εσείς λοιπόν μου έχετε δώσει αυτό το ενέχυρο γιατί σας έχω πεί ότι αυτό το ενέχυρο αντιστοιχεί σε ένα χρόνο θεραπείας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποφασίσει πόσο θα διαρκέσει η θεραπεία, αλλά εσείς δεσμεύεστε για τον ένα χρόνο, το ενέχυρο έτσι κι αλλιώς δεσμεύει για ένα χρόνο, γιατί ένα χρόνο αντιπροσωπεύει. ……. Όχι γιατί και μετά αυτό γίνεται σε όλα τα παραδείγματα που σας είπα του ενεχύρου (της κόλλησε το ενέχυρο- δεν άνοιξε ποτέ ένα λεξικό να δει τι είναι το ενέχυρο; Και αυτοί οι συνάδελφοί της, τους τρέχαν τα σάλια που την έβλεπαν και δεν τη διόρθωναν;) ότι αν υπάρχει … σας είπα για παράδειγμα τα κέντρα αδυνατίσματος για βουλιμία (μπα, υπάρχουν;) που για ένα χρόνο .. τώρα αν εσείς στο δέκατο μήνα πείτε ότι θέλω να τελειώσω πιο γρήγορα απ’΄ τους δώδεκα, υποχρεωνόσαστε να κάνετε κι άλλους δύο ακόμα, μέχρι να ολοκληρωθεί ο χρόνος………
………………….
Χα, χα, χα,……….
…………
Α, δηλαδή εφόσον εσείς θα είχατε προπληρώσει για δύο τρείς μήνες εγώ δεν θα έδειχνα ενδιαφέρον, με σκοπό τι;………. Μα, για ένα λεπτάκι, δηλαδή εμένα δεν θα με συνέφερε να προχωρήσει η θεραπεία ώστε να υπάρχουν, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα κρατούσε μόνο δυόμισι μήνες, άρα να τη συνεχίσω όσο γίνεται περισσότερο και όλες αυτές τις πτυχές και λοιπά και λοιπά και να βρούμε όλα αυτά, ώστε να κρατήσει πάνω από δυόμισι μήνες; Αν εσείς δεν είστε ευχαριστημένος με το γεγονός ότι δεν πάει καλά η θεραπεία (Θεέ μου, τελείωσε Πανεπιστήμιο) μπορείτε να μου πείτε αυτό που έλεγα, ότι ξέρετε θέλω να τελειώσουμε τώρα τη θεραπεία. Άρα μόνο δυόμισι μήνες θα κάνετε υπομονή, άρα εγώ δεν έχω να λαμβάνειν άλλα χρήματα, ό,τι πήρα δυόμισι μήνες μόνο. Άρα με το να μην είσαστε εσείς ευχαριστημένος με τη θεραπεία, έ, μόνο δυόμισι μήνες θα κερδίσω. Με το νάστε ευχαριστημένος θα κερδίσω ένα χρόνο περίπου (και με λίγο τραινάρισμα.. δύο χρόνια)… Αν το πάτε με αυτή τη λογική την ωφελιμιστική.
…………….
Έχοντας σκεφτεί όμως με αυτό τον τρόπο, η απάντηση είναι ότι δεν στέκει, γιατί, γιατί να είμαι ευχαριστημένη μόνο με δυόμισι μήνες, νάχω ένα πελάτη που θάναι τόσο δυσαρεστημένος, που απλά θα μου πεί ότι κοιτάχτε θέλω να τελειώσω τώρα, άντε κάντε μου ότι θέλετε τώρα τους επόμενους δυόμισι μήνες που έχω πληρώσει και γειά σας; Ενώ όμως αν όμως προσπαθώ, όσο προσπαθούσα και πριν θα πάρω, νάχω την καλή θεραπευτική σχέση, να κάνω διάφορα βήματα, Αντί για δυόμισι μήνες να κάνω ένα χρόνο, πιο πολύ, άρα δεν με συμφέρει περισσότερο αυτό από το να σας δυσαρεστήσω, να μην προσπαθώ τόσο πολύ και μετά από δυόμισι μήνες να μου φύγετε; Αλλά ακόμα και από αυτή την ωφελιμιστική γωνία να το δείτε, πάλι δεν με συμφέρει να είμαι αδιάφορη (Αλήθεια, δεν τη συμφέρει;)…..
……………..
Σ’ αυτή την καχυποψία, αυτή η απάντησή μου πώς σας φαίνεται; Εγώ γιατί να με συμφέρει να μη δείχνω ενδιαφέρον, να μην πηγαίνει καλά η θεραπεία, ώστε να είστε δυσαρεστημένος…
…………….
Έχετε χιούμορ πάντως. ….
………….
Να σας ρωτήσω όμως, αυτό με την προκαταβολή, για ένα διάστημα, που είχατε δώσει την προκαταβολή πηγαίνατε πολύ καλά…. Δηλαδή αυτό σας έπιασε πιο μετά. Όχι αμέσως από τη φορά που συζήτησα αυτό το κομμάτι μαζί σας, δηλαδή που ανάλυσε ποιες είναι οι διαδικασίες και που νομίζατε ότι «α αυτή είναι προκαταβολή και δεν θα πλήρωνα την επόμενη φορά».
……………
Αυτή τη δυνατότητά σας να παραμένει κατατεθειμένο ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής ήταν πιο περιορισμένη τώρα παρά πριν από ένα μήνα; Τι απάντηση έχετε να δώσετε;
……………
Πως διαφέρει αυτό από το να έχετε τα χρήματα (δηλαδή το ποσό της προκαταβολής/εγγύησης) στην Τράπεζα; Αντί να είναι στην τράπεζα, να είναι εδώ πέρα. Αφού θα καταναλωθεί. Είναι χρήματα προς κατανάλωση.
……………
Μα όταν έχετε τα χρήματα στην τράπεζα τα χρησιμοποιείτε; Δεν τα χρησιμοποιείτε. Τα έχετε αποθηκευμένα. … Ε, δηλαδή δεν τα χρησιμοποιείτε όλα. Του λογαριασμού σας τα χρησιμοποιείτε; Όχι, έχετε αφήσει κάποια χρήματα. Άρα ποια είναι η διαφορά;
………….
Πώς το βλέπετε; Απλώς ρωτάω. Έχετε π.χ. στην Τράπεζα 8.000 Ευρώ. Δεν είναι το ίδιο με το να έχετε προπληρώσει κάτι άλλο, το οποίο ξέρετε ότι θα χρησιμοποιήσετε στο μέλλον;
……………….
Με τη λογική συζητώ εγώ, δεν προσπαθώ να ζητήσω παράλογα πράγματα. Ωραία, με αυτή τη λογική, εσείς συμφωνείτε ότι αυτό που λέγω είναι λογικό;
………………..
Είναι δύσκολο γιατί πιστεύετε ότι η γυναίκα σας θα σας κάνει κάποιο σχόλιο, ή είναι δύσκολο επειδή είναι δύσκολο να καταναλώνετε κάθε βδομάδα από 50-60 Ευρώ, αφού ούτως ή άλλως αυτό δεν ήταν στον προϋπολογισμό σας πριν από 3 μήνες; Γιατί η ερώτηση που δεν μου έχετε απαντήσει, είναι αυτά τα 500 Ευρώ τα μαζεμένα, τα οποία έχουν πάει τώρα 300, τα πήρατε από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, από ένα σύνολο που έχετε εκεί πέρα φυλάξει, όχι αναγκαστικά ότι θα τραβήξετε από το μήνα Οκτώβριο, αλλά τα πήρατε από το λογαριασμό σας, έτσι.
………………..
Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι προτού μου δώσετε την προκαταβολή, ένα δυό μήνες μαζί χωρίς την προκαταβολή, όπου είχατε στα μηνιαία σας έξοδα το να πληρώνετε εδώ μια φορά τη βδομάδα, εκείνη λοιπόν την περίοδο, προτού τραβήξετε από τον τραπεζικό σας λογαριασμό τα 500 Ευρώ, στα μηνιαία σας έσοδα και έξοδα υπήρχε αυτό το ποσό που δίνατε σε μένα. Αυτό το ποσό λοιπόν, τι διαφέρει – και επανερχόμαστε στην ερώτηση- εκείνο το μήνα από τον τωρινό μήνα, μου έχετε δώσει την απάντηση ότι έχετε απλά έξτρα 240 Ευρώ για ………………………………….. Αυτό λοιπόν ανέτρεψε το balance of payments ….. Άρα λοιπόν αυτά τα 240 Ευρώ που………….. που ήταν έξτρα από αυτά που δίνατε σε μένα τον Οκτώβριο, αυτά λοιπόν αφού δεν ανέτρεψαν την ισορροπία τόσο ώστε να είστε μείον μόνο από αυτό… Δηλαδή σαν να λέω θέλετε 2.000 Ευρώ, καταναλώνετε μέχρι τώρα σταθερά έξοδα 1.600 και τώρα καταλανώνετε 1.740; ή δώσατε έξτρα 1.240; Δεν σας μένει κάτι που να καταθέτετε στην τράπεζα και να μην το καταναλώνετε μέσα στο μήνα; Ή παλιότερα πέρνατε 2.000 Ευρώ, καταναλώνοντας 2.000 συμπεριλαμβανομένων και των 240 που μου δίνατε σε μένα και τώρα με τ… χρειάζεται κάθε μήνα να πληρώσετε 2.240 Ευρώ, ενώ παίρνετε 2.000; Είσαστε μείον 240 κάθε φορά;
…………….
Χα, χα, χα, χα. Έχετε κουραστεί επειδή είναι περασμένη η ώρα; Δέστε λοιπόν ένα υποθετικό παράδειγμα, που λέω το εξής: Προτού δώσετε τα 240 Ευρώ στ… …………….. είσαστε τσίμα τσίμα που παίρνετε 2.000 Ευρώ μισθό, λέω, και καταναλώνετε 2.000 και άρα αυτά που παίρνετε αυτά καταναλώνετε, δίνετε τα 240 και άρα χρειάζεται να πληρώσετε 2.240 το μήνα έξοδα, άρα είστε μείον 240 κάθε μήνα. Α, για να μην τα πάρω από το λογαριασμό μου, να μην πληρώσετε εμένα για να πάρετε από την προκαταβολή.
………………….
Βλέπετε λοιπόν ότι είστε έτσι και αλλιώς εκτός προϋπολογισμού, δηλαδή δεν είναι τα 240, τα οποία είναι το θέμα ότι αυτά σας βγάζουν από τον προϋπολογισμό. Κάποια άλλα έξοδα είναι που σας βγάζουν από τον προϋπολογισμό, με την έννοια ότι ξοδεύετε περισσότερα από όσα παίρνετε, άρα, σ’ αυτή την περίπτωση αυτό που γίνεται είναι ότι εσείς αισθάνεστε τώρα με κάποιο τρόπο, δίνοντας αυτή την προκαταβολή, μένουν στο λογαριασμό σας περισσότερα χρήματα, μένουν τώρα σήμερα, αλλά αν το υπολογίσετε σε σχέση με αυτά που θα είναι μετά από ένα χρονικό διάστημα, δεν θα υπάρχει η διαφορά. Αυτό πάω να πω. Γιατί αφού έτσι και αλλιώς θα είναι κάτι που θα το καταναλώσετε, και εφόσον έτσι και αλλιώς παίρνετε κάποια χρήματα από τα σωσμένα για τις ανάγκες σας, πρέπει να κάνετε μια καλύτερη διαχείριση ……..ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΚΟΣΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

Έχει ήδη ξημερώσει στο Μοσχάτο. Οι αχτίδες του ήλιου διαπερνούν δειλά το διάφανο βουαλάζ της κουρτίνας της κρεβατοκάμαρας και πλησιάζουν το κρεββάτι. ΄Ένα ξυπνητήρι χτυπάει, αλλά πλακώνεται από μια γυναικεία παλάμη που βγαίνει από τα σκεπάσματα. Μια αιθέρια γυναικεία όψη εμφανίζεται μέσα από τα σατέν σεντόνια. Το τηλέφωνο χτυπάει. H πανέμορφη ύπαρξη απαντάει.

ΕΛΙΝΑ

Παρακαλώωω;

ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Καλημέρα σας, είμαι ο Κώστας και σας ζητώ συγγνώμη που σας παίρνω τόσο νωρίς. Ίσως να μην έπρεπε να το είχα κάνει, αλλά φοβάμαι πως δεν σας βρω αργότερα, επειδή θα κάνετε σεμινάρια στο Μαρκομιχελάκειο, στο Ηρώδειο ή στο Ίδρυμα Κωφαλάλων και αισθάνομαι ότι θα πεθάνω αν δεν σας μιλήσω…


ΕΛΙΝΑ
Ναι, βασικά, μόλις έφευγα για τον «Οίκο του Ναυτικού» όπου θα τους έκανα κάτι τεστς για το πώς αντιδρούν οι ναυαγοί μέσα στη θάλασσα. Δεν έπρεπε να με είχες πάρει τηλέφωνο. Αφού είχαμε ραντεβού στο οποίο δεν ήρθες αδικαιολόγητα..

ΚΩΣΤΑΣ

… μα μου έτυχε δουλειά στο γραφείο….

ΕΛΙΝΑ

… και φυσικά θα πληρώσεις τη συνεδρία, αφού και αργά πήρες και δεν έχεις, όπως μου είπες, κάποια evidence...

ΚΩΣΤΑΣ

Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά, χρειάστηκε να μείνω αργά στη δουλειά… έχω υπεύθυνη θέση, δεν μπορώ να βρω κάποιον να μου υπογράψει τέτοιο χαρτί,… θα ξεφτιλιστώ τελείως..

ΕΛΙΝΑ

Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες για την ακύρωση του ραντεβού, και πρέπει να μάθεις να τους σέβεσαι και να τους εφαρμόζεις, χωρίς να χρειάζεται να στους υπενθυμίζω. Δεν είναι ο ρόλος μου αυτός.

ΚΩΣΤΑΣ

Σας παρακαλώ δείξτε μου κάποια επιείκεια… είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κάνω σκέψεις να αυτοκτονήσω….. Δεν έχω χρήματα για να πληρώσω την επόμενη συνεδρία και επιπλέον μάλιστα αυτή που δεν έκανα…

Η Ελίνα νιώθει ένα ρίγος να τη διαπερνάει. Πιάνει το ακουστικό με το αριστερό και βάζει το δεξί της ανάμεσα στα πόδια της. Αισθάνεται ερωτική διέγερση και καταλαμβάνεται από ανεξέλεγκτους σπασμούς.

ΕΛΙΝΑ
Όταν αναλαμβάνεις τη δέσμευση να ακολουθήσεις γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία, πρέπει να την ακολουθήσεις μέχρι τέλους. Μη φας, πήγαινε σε μικρότερο σπίτι, βάλε το παιδί σου σε φτηνότερο σχολείο, αλλά μην μου τηλεφωνάς για τέτοια πράγματα. Ούτε να σου περάσει από το μυαλό να ξανατραβήξεις λεφτά από το ποσό που έχουμε συγκεντρώσει για προκαταβολή. Το κάναμε μια, το κάναμε δυό. Όχι κύριε. Δεν θα επιτρέψω να εξανεμιστεί. Είναι εγγύηση πλέον, δεν είναι προκαταβολή.

ΚΩΣΤΑΣ

Έχω καταθέσει 2.500 Ευρώ ως προκαταβολή και όχι ως εγγύηση. Από αυτά τράβηξα, μετά από έγκρισή σας, δύο φορές από 50, δηλαδή συνολικά 100 Ευρώ. Έχω απόλυτη ανάγκη, σας ικετεύω, θα πέσω στα πόδια σας. Σας έχω δώσει επίσης για εγγύηση ένα κόσμημα αξίας 3.000 Ευρώ. Δεν μπορείτε να με εμποδίσετε να βγάλω και κάποιο άλλο ποσό από την προκαταβολή για να σας πληρώσω.

ΕΛΙΝΑ

Σου έχω επαναλάβει πολύ καθαρά τους κανόνες μας. Εάν θέλεις να σου επιτρέψω να κάνεις δανεισμό για άλλα 50-100 ευρώ, θα πρέπει να μου δώσεις κάποια αξιόλογη εγγύηση ή ενέχυρο ότι θα τα επιστρέψεις στο κεφάλαιο της εγγύησης, το οποίο εσύ κακώς αποκαλείς «προκαταβολή». Επίσης πρέπει να μου φέρεις το εκκαθαριστικό σημείωμα της μισθοδοσίας του, το εκκαθαριστικό της Εφορίας και να μου υπογράψεις και μερικές συναλλαγματικές. Στο μεταξύ από το κεφάλαιό της εγγύησης θα αφαιρούνται οι συνεδρίες που χάνεις και θα μπαίνουν και ποινές εάν αυτό συνεχιστεί κι άλλο.

Έχει φθάσει στον οργασμό. Δεν μπορεί να συγκρατήσει άναρθρες κραυγές τις οποίες εμποδίζει να ακουστούν, κλείνοντας το ακουστικό στο συρτάρι του κομοδίνου της.

ΚΩΣΤΑΣ
(Μιλάει χωρίς να ακούγεται).

ΕΛΙΝΑ

(Χαμηλόφωνα) Αχ ζώο, ζώο, Αχ ζώο, είσαι ζώο!

ΚΩΣΤΑΣ
Κλείνει το τηλέφωνο.

Η Ελίνα σηκώνεται βάσει τα όμορφα λεπτά πόδια της στις ρόζ μαλακές παντόφλες της και κατευθύνεται προς το ντους. Σκέφτεται πως έφτασε μέχρι σήμερα. Θυμάται τις σπουδές της, Δίπλωμα στην Αθήνα, Master στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας και PhD στη Βιέννη. Εκεί μία μέρα πριν από την αναχώρησή της για την Αθήνα, είχε ξεχάσει κλειδωμένο σε ένα μπαούλο ένα ασθενή της, τον οποίο είχε αφήσει τη νύχτα για να τον υποβάλει σε sensory deprivation. Υποτίθεται, μετά το πείραμα, ο καϋμένος θα ήταν ανοιχτός σε οποιαδήποτε εντολή ή υπόδειξή της και θα τον θεράπευε οριστικά από την αντιπάθειά του προς τα αγγούρια. Αντί αυτού, ο δύστυχος βρέθηκε στην Αστυνομία που τον ανέκρινε και έτσι υιοθέτησε πολύ μπερδεμένα πράγματα στο ασυνείδητό του. Η αστυνομία σκέφτηκε ότι ήταν μπλεγμένος σε κάποιο σαδομαζοχιστικό παιχνίδι με την ερωμένη του και δεν ασχολήθηκε περισσότερο με την υπόθεση. Την ώρα που έκανε ντους σκεφτόταν τι θα συζητήσει στο σεμινάριο (Α, ναι, θα τους έβαζε να απαντήσουν σε ένα συναλλακτικό ερωτηματολόγιο δύο φορές σε απόσταση μισής ώρας και μετά συνέκρινε τα αποτελέσματα. Με τις διαφορές και τις εξηγήσεις που θα έδιναν για τις διαφορές αυτές, θα γέμιζε η μέρα. Φυσικά θα τους μοίραζε και από ένα ντοσιέ με τη φωτογραφία της, το βιογραφικό της, δύο λόγια για τη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, sites του Ιντερντέτ και ένα τεστ χρωμάτων για το οποίο ποτέ και πουθενά δεν είχε δώσει ερμηνείες.

(συνεχίζεται)
ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΗ

Σε ένα κρεβάτι king-size με μπρούντζινα κάγκελα. Ένα ζευγάρι κάνει έρωτα. Στο κομοδίνο υπάρχει ένα portable συνδεδεμένο online έτοιμο να στείλει e-mail, προς 1.000 αποδέκτες, με συνημμένο ένα φάκελο ασθενούς.


ΠΑΥΛΟΣ

Γλύκα μου, όπως ανεβοκατεβαίνεις πάνω μου, με τρελαίνεις, δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο.

ΕΛΙΝΑ

Περίμενε, να σκεφτούμε τη φαντασίωση.

ΠΑΥΛΟΣ

Ποια απ’ όλες.
ΕΛΙΝΑ

Σκέψου το βασικό ένστικτο. Την ώρα που η Σάρον Στόουν ήταν από πάνω του. Θυμάσαι τι έκανε;

ΠΑΥΛΟΣ

Δεν φαντάζομαι να έχεις παγοκόφτη για να μου τον μπήξεις στην καρδιά μου.

ΕΛΙΝΑ

Έχω κάτι καλύτερο. Μη φοβάσαι εσύ. Συγκεντρώσου στην ευχαρίστησή σου. Πρόκειται για αυτό το βλάκα τον ασθενή μου, το Νίκο.

ΠΑΥΛΟΣ

Ναι. Είναι αυτός που σου έκανε δώρο το ολόχρυσο κολιέ με τα διαμάντια. Αυτό που φόραγες χθες στο δείπνο.

ΕΛΙΝΑ

Δεν μου το έκανε δώρο. Μου το κατέθεσε, σαν εγγύηση για το commitment του μέχρις ότου ολοκληρωθεί η θεραπεία του…

ΠΑΥΛΟΣ

Αααααχχ, αααααχχ. Τι ωραία που αισθάνομαι μέσα σου. Τα στήθια σου, θέλω να τα φάω.
ΕΛΙΝΑ

Αχ πόσο με διεγείρει να σκέφτομαι για την περίπτωσή του. Όπως συμβαίνει με τις φυλακές στη Σαουδική Αραβία, όπου δίδεται χάρη σε όποιο κρατούμενο μάθει απέξω όλο το Κοράνιο, έτσι και αυτόν τον έχω υποχρεώσει να μαθαίνει απέξω όλα όσα γράφω στο μαγνητόφωνο και να τα υιοθετεί μέσα του…… Αααααχχχχχ

ΠΑΥΛΟΣ

Και τι το διεγερτικό έχει αυτό; αααααχχχχχ

ΕΛΙΝΑ
Μαζί με αυτά που είναι χρήσιμα για τη βελτίωσή του, παίρνει και όλα τα άρρωστα που του λέω, ααααχχχχχχχχχχχχ Δεν θα γίνει ποτέ καλά. Δεν θα πάρει ποτέ πίσω το πολύτιμο κολιέ. Θα του βάλω την ιδέα να μου αγοράσει και ένα γούνινο παλτό.

ΠΑΥΛΟΣ
Γιατί όχι; Και πώς θα ζητήσει πίσω ένα γούνινο παλτό; Δικό σου θα είναι. Ααχχχ θέλω να πιάνω μια αρκούδα…………..

ΕΛΙΝΑ
Αχχχ καμαροτριχάρη μου. Πάνω στο κομοδίνο έχω έτοιμο το laptop που με ένα πάτημα στο Enter θα στείλει όλο το φάκελό του με του κόσμου τις ανωμαλίες και τα παρανοϊκά ξεσπάσματα, με πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του και του ίδιου και της οικογένειάς του και της γιαγιάς του σε χίλιους αποδέκτες. Θα του δώσω ένα μάθημα γιατί έχει γίνει δύσκολος μανάρι μου και μπορεί να ζητήσει το κολιέ μου. Σκίσε με άντρακλά μου.

ΠΑΥΛΟΣ

Δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο. Δεν μπορώ. Θα σε σκίσω.

ΕΛΙΝΑ

(Πατώντας το κουμπί Enter. To e-mail φεύγει με το συνημμένο φάκελλο προς τους 1000 αποδέκτες). ΑααααααααααααααααααααααχχχχχχχΠΡΑΞΗ ΕΒΔΟΜΗ

Η σκηνή χωρίζεται στα δύο. Αριστερά, βλέπουμε το εσωτερικό μίας υπόγειας βάσεις του NATO στη βάση του ΝΑΤΟ στη Λαμπεντούσα, στην Ιταλία, με πυρηνικούς πυραύλους. Δεξιά είναι το υπνοδωμάτιο της Ελίνας, αρκετά σκοτεινό, με το μπρούντζινο κρεβάτι, πάνω στο οποίο η Ελίνα και ο Παύλος κάνουν έρωτα. Σε μια στιγμή ο Παύλος σηκώνεται και πάει στην τουαλέτα. Εκεί ένας άγνωστος που έχει μπεί από το παράθυρο – και αποδεικνύεται ότι είναι ο Κώστας, του ρίχνει ένα σπρευ στο πρόσωπο τον ακινητοποιεί και μετά τον μεταφέρει φιμωμένο και δεμένο πάνω από τη λεκάνη της τουαλέτας. Στη συνέχεια έρχεται, γυμνός και παίρνει τη θέση του Παύλου στο κρεβάτι και συνεχίζει να κάνει έρωτα με την Ελίνα, η οποία δεν έχει αντιληφθεί τη διαφορά.

ΕΛΙΝΑ

Αχ τι ωραία είναι που γύρισες γρήγορα από τη τουαλέτα. Και τι δυνατός που είσαι. Μπες μέσα μου πάλι. Έτσι μου αρέσει να το πιάνω και να νιώθω σκληρό. Έτσι σφίξε μου τα στήθια μου, δυνατά, είσαι μάστορας σ’ αυτό. Να βγει γάλα, αν μπορέσεις. Είμαι η αγελάδα σου. Αχ έτσι θα ονειρευόταν αυτό το ζώο ο Κώστας να κάνει έρωτα μαζί μου. Είμαι η θεά του, κάνει ό,τι θέλω αλλά αυτό δεν θα μπορέσει να το κάνει ποτέ. Ααααχχχ! Και την εγγύηση και το κολιέ δεν θα τα πάρει ποτέ πίσω. Δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Τίποτα αααααχχχχ.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΝΟΡΤΟΝ

Άλαν, τι μήνυμα πήρες και είσαι έτσι ανήσυχος;

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ

Ήρθε ένα κωδικοποιημένο μήνυμα που αναφέρει πολλές λέξεις κλειδιά του κόκκινου εγχειριδίου. Είχε 1000 αποδέκτες όπως συμβαίνει στην περίπτωση RED STORM. Δεν ασχοληθήκαμε με την ερμηνεία του, αλλά το έβαλα για αυτόματη ανάλυση στο σύστημα NORAD. Υπήρχε μια συνεχής επανάληψη του κωδικού «παπούτσια» που χρησιμοποιείται στην περίπτωση που μία πόλη έχει χτυπηθεί από βιολογικά όπλα και υπάρχει κίνδυνος άμεσης μετάδοσης στον υπόλοιπο κόσμο.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΝΟΡΤΟΝ

Το εγχειρίδιο αναφέρει ότι πρέπει το σημείο αυτό να χτυπηθεί από βιολογικά όπλα, ώστε αποφευχθεί η μετάδοση της επιδημίας και η καταστροφή του ανθρώπινου πολιτισμού, όπως τον ξέρουμε σήμερα.
Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αυτό σημαίνει την απόλυτη εξαφάνιση εκατομμυρίων ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και νοτίων προαστίων.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ

Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτά είναι σαφείς οδηγίες του εγχειριδίου.. Εκπαιδευτήκαμε να τις εκτελούμε και όχι να τις αμφισβητούμε. Εξάλλου έχουμε εξαιρετικά καιρικά φαινόμενα που μας εμποδίζουν να επικοινωνήσουμε με την πλησιέστερη βάση στη Σιγκονέλα.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΝΟΡΤΟΝ

Δώσε λοιπόν οδηγίες για εκτόξευση δύο πυρηνικών πυραύλων 50 μεγατόνων, μία για το Κέντρο της Αθήνας και μία για το Μοσχάτο, προκειμένου να συγκρατήσουμε τη διάδοση του υιού και να αποτρέψουμε την εξαφάνιση του πολιτισμού μας. Εκτέλεση άμεση!

ΕΛΙΝΑ

Είμαι η θεά του. Δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Τίποτα. Αααααχχχχ

Μία σκληρή μεταλλική φωνή αρχίζει να μεταδίδει ALPHA CHARLIE NOVEMBER GOLF 3 333 333 6 A FOXTROT ENGAGE 2 2 2 MISSILE LAUNCHED… ECCO VIENNA CHARLIE 2 2 2 ENGAGE LAUNCHED2

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΝΟΡΤΟΝ

Θα έχουν φτάσει στο στόχο τους σε δύο λεπτά. Τι έχει σήμερα το μενού της Λέσχης Αξιωματικών;

ΕΛΙΝΑ

Θα με υπακούει για πάντα και δεν θα μπορεί να τερματίσει τη θεραπεία μόνος του. Όλοι θα ξέρουν το περιεχόμενο του φακέλου του. Δεν θα μπορεί να μου πάρει το κολιέ. Δεν θα μπορεί να μου κάνει τίποτα. Γιατί είσαι αλλιώτικος; Γιατί αραίωσαν τα μαλλιά σου; Δεν θα μπορεί να μου κάνει τίποτα, τιποτααα. Ααααχχχ.

Μία μεγάλη λάμψη συνοδευόμενη από πανίσχυρο ωστικό κύμα.


ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ανώνυμος είπε...

[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Codes[/url] provides you with a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-money-maker/]Club Penguin Money Maker[/url] that permits you to gain a lot of coins in Club Penguin.
[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Cheats[/url] also provides you with [url=http://cpcheat.org/club-penguin-trackers/]Club Penguin Trackers[/url] such as a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-aunt-arctic-tracker/]Club Penguin Aunt Arctic Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-cadence-tracker/]Club Penguin Cadence Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-gary-tracker/]Club Penguin Gary Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-band-tracker/]Club Penguin Band Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-rockhopper-tracker/]Club Penguin Rockhopper Tracker[/url], and a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-sensei-tracker/]Club Penguin Sensei Tracker[/url].
Finally,[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Codes[/url] provides you with [url=http://cpcheat.org/club-penguin-bots/]Club Penguin Bots[/url] and [url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Mission Cheats[/url] and [url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Coin Cheats[/url]

Ανώνυμος είπε...

Ola, what's up amigos? :)
In first steps it is really good if somebody supports you, so hope to meet friendly and helpful people here. Let me know if I can help you.
Thanks in advance and good luck! :)

Ανώνυμος είπε...

I am able to make link exchange with HIGH pr pages on related keywords like [url=http://www.usainstantpayday.com]bad credit loans[/url] and other financial keywords.
My web page is www.usainstantpayday.com

If your page is important contact me.
please only good pages, wih PR>2 and related to financial keywords
Thanks
celyclelaws

Ανώνυμος είπε...

Hi Folks!

I wanted to share with you a AMAZING site I just came across teaching [url=http://www.kravmagabootcamp.com][b]Krav Maga[/b][/url] like they teach it in the Israeli Army (IDF) If you guys have seen the Discovery Channel TV Show called Fight Quest you would have seen their chief instructor Ran Nakash there featured on their [url=http://www.kravmagabootcamp.com][b]Krav Maga[/b][/url] episode. Anyways, let me know what you think. Is training via the internet something you would do?


Holla

Michael

Ανώνυμος είπε...

I would like to thank You for being the member of this website. Please allow me to have the possibility to show my satisfaction with Host Gator web hosting. They offer professional and fast support and they also offering many [url=http://tinyurl.com/hostgator-coupons-here ]Hostgator coupon codes[/url].

I appreciate HostGator hosting, you will too.

http://www.yoyo.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=53767

Ανώνυμος είπε...

I am here to help get your web site off to an incredible start off. Don't be one of those that wished that they had done it better the first time, then consider on the job, and price, of beginning more than. Your internet site displays what you along with your enterprise or hobby are all about.

I'm capable to present low-cost, user-friendly, customized created internet sites for a wide assortment of firms, organizations and teams.Furthermore, it shouldn't expense a lot of money to get you started. I am going to assist guide you by means of the process and even warn you once i think you could be obtaining in more than your head, or past your spending budget.

Here are some hight high quality services for any resonable cost:

Front-End Development
Custom web site design
Affordable web site design
E-Commerce website design
Corporate Website Design
Innovative website design
Static Web Design
Website maintenance
Web site re-designs
SEO Services
Logo Design

Please look around the site for further information about the [url=http://www.adrianbotea.com]freelance web designer[/url] services that I am able to offer and to see examples of websites that I have designed

--------------------------------

[url=http://www.adrianbotea.com/seo-services][img]http://www.adrianbotea.com/seo-moz.png[/img][/url]

Ανώνυμος είπε...

Unimpaired aeon, a construction body turned up to start erection a billet on the use up lot.

The 484678 597093 770752 738348 [url=http://poa7.000space.com/tda.html]328412[/url] puerile efflux's 5-year-old daughter in reality took an avail in all the

business flourishing on next door and dog-tired much of each antediluvian observing the workers.

Ανώνυμος είπε...

Entire hour, a construction band turned up to start edifice a matter on the waste lot.

The 7yd7h3wy [url=http://limaimenapolnostu.edublogs.org/2012/11/28/symbol-of-rome-in-danger-colosseum-okoltsuyut-iron-column/]1yd5i4di[/url] [url=http://masuher.blogdetik.com/2012/11/29/end-of-the-world-in-the-russian-city-began-deficit-on-goods-saving-equipment/]1ac3y9at[/url] 522955 770752 youngster dynasty's 5-year-old daughter as a consequence took an prod in all the

grind adjacent on next door and dog-tired much of each faint of time observing the workers.

Ανώνυμος είπε...

http://13dfgsdfg57.com/

Ανώνυμος είπε...

top [url=http://www.001casino.com/]casino games[/url] coincide the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]casino online[/url] manumitted no store perk at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino compensation
[/url].

Ανώνυμος είπε...

[url=http://acheter-cialis-pascher.net/]cialis generique[/url] cialis generique [url=http://prezzocialisgenerico.net/]generico cialis[/url] cialis [url=http://comprarcialissinreceta.net/]cialis[/url] cialis comprar

Ανώνυμος είπε...

[url=http://kaufenviagragenerika50mg.net/]viagra[/url] viagra deutschland [url=http://achat-viagra-pascher.net/]acheter viagra[/url] achat viagra en france [url=http://comprarviagragenerico100mg.net/]generico viagra[/url] viagra comprar online [url=http://comprareviagragenerico50mg.net/]costo viagra[/url] acquisto viagra

Ανώνυμος είπε...

[url=http://preise-cialis-generika.net/]preise cialis[/url] cialis generika erfahrungen [url=http://prix-cialis-generique.net/]acheter cialis[/url] prix cialis en pharmacie [url=http://comprarecialisgenerico40mg.net/]comprare cialis[/url] dove acquistare cialis [url=http://comprarcialisgenerico40mg.net/]cialis[/url] comprar cialis madrid

Ανώνυμος είπε...

Тhanks for some other infοrmatіvе ѕite.
The plасe else could I get that type of info written
in suсh аn iԁеаl meаns?
I've a undertaking that I'm јust now оperating on, and I've been at the glance out for such information.

my weblog Yeast infection Treatment on period

Ανώνυμος είπε...

Ηellο there! Would you mind if Ι shаre
уouг blοg wіth my myѕpacе group?
Τhere's a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

my web site Albertina

Ανώνυμος είπε...

Hi there juѕt wantеd to give you a brief heads up and let yοu knoω a
few of thе pictuгes aren't loading properly. I'm not suгe why but I
think its а linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show the same results.

Also visit my site :: sickseo.co.uk

Ανώνυμος είπε...

Ηello Therе. I found yοuг blog usіng msn.
This is an extгemely wеll writtеn artiсle.
I'll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I'll defіnitely cοmеbacκ.


my weblog: http://www.youtube.com

Ανώνυμος είπε...

hello!,I like your writing very much! ρrοportion we be in contact еxtгa abοut
your poѕt on AOL? I neeԁ an expеrt on this house to
sοlνe mу problem. Mаybе that's you! Looking ahead to see you.

Feel free to surf to my web blog How To Cure Vaginal Yeast Infection Naturally
My webpage :: http://myvideoarea.com/read_blog/6414/things-you-must-know-when-dealing-with-yeast-infection

Ανώνυμος είπε...

I'm really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days.

Have a look at my site: click through the following post

Ανώνυμος είπε...

Ahaа, іts pleasant conνerѕation about this post here at thіs webpage, ӏ hаve rеad
аll that, so now me alѕo commenting here.


Tаke a lοοk at my blog
post :: backlink monitor

Ανώνυμος είπε...

Way сοol! Sоmе vеrу νalid
ρoints! I аpρreciate уou ωriting this post plus
the reѕt of the sitе іs νery goοd.


Here is my websіte - natural treatment yeast infection dog's ears

Ανώνυμος είπε...

I'm now not positive the place you're getting yоur infoгmаtion, but great toрiс.
I neeԁs to spend some time finding οut more or figuring out
more. Thanks for wοndeгful informаtіon І was sеаrching
foг this infо for my missiοn.

My web-site; www.planetgps.it
My website > http://sickseo.co.uk/seo-tools.html

Ανώνυμος είπε...

I alwаys used to study paragrаph in newѕ paperѕ but
now aѕ I am a user of web theгefore from now I am using net foг contеnt, thаnks
to web.

Feеl free tο vіsit my wеblog :: click through the following website page - hobbynet.info

Ανώνυμος είπε...

Hey there I am ѕo delighted I found youг blоg, I гeally found you by mіstakе,
while I ωas searching on Aol fοr ѕomething else, Anуways I am
here now anԁ wоulԁ just like tо say cheerѕ
for a increԁіblе pοst and a all round thrillіng blog (I also love thе
thеme/design), I ԁon’t hаve tіmе to go through it all at
thе moment but I have boοkmaгkеԁ it and also added іn уour RЅЅ fеeds, so when I have time I will
bе bacκ to read a grеаt deаl more, Please
do keеp up thе superb јο.

Chеck out my blog post - best seo software download

Ανώνυμος είπε...

After I orіginally commentеd I appear
to have cliсκed on the -Nοtify me when
new commentѕ are added- checkbox аnd from now on each time a сοmment is addеԁ I гeceiνе 4 emails with
the exact ѕame comment. Iѕ there аn easy
method you are able to remоѵe me from that service?
Cheerѕ!

my hоmepage: katherine

Ανώνυμος είπε...

whoah this weblog is great i loѵе studying уοur artiсleѕ.
Staу up the goοd work! You recognіze,
a lоt of pеople аre hunting round for thiѕ infогmаtion, you сan аid thеm
grеatly.

Μy web sіte: Statistical Software

Ανώνυμος είπε...

It's very simple to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this piece of writing at this web page.

Check out my web blog similar web page

Ανώνυμος είπε...

I геаlly like it when indiνidualѕ сome tоgеther and shаrе views.
Great website, continue the good work!

Visіt my web blog :: how to use vpn

Ανώνυμος είπε...

Heу there! Ι've been reading your website for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to say keep up the good job!

Visit my web page - www.thisnext.com

Ανώνυμος είπε...

Heу thегe! This is kіnd of off topic but I neeԁ some guiԁance fгom an
eѕtablished blog. Iѕ іt very hard to set up yοur own
blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about making my
own but I'm not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Thank you

Here is my blog post: rank checker uk

Ανώνυμος είπε...

Hi therе! I know this is kind of оff toρic but I was wondering whiсh blog
platform are you using for this sіte? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've haԁ problemѕ with haсkers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

Here is my web page: crawlmyass.co.uk

Ανώνυμος είπε...

May I ѕіmрly say what а comfoгt to find а
pеrsοn that actually knowѕ whаt they аre talking
about оn thе inteгnet. Υоu ԁеfinitеly unԁerstand how to bring an іѕsue to lіght and make іt important.
А lot more peoρle muѕt read this
аnd unԁerѕtand thiѕ ѕide of the story.
It's surprising you aren't more pοpulаг
given that you certainly hаvе the gift.

my weblοg; astrakhan.ru

Ανώνυμος είπε...

Your cuгrent write-up provides ѵerified helρful to me.
It’s quite informatiѵe and you are сlearly very
ωell-infогmed οf thiѕ type.
Үou poѕsеss еxposed my personаl
еyes for you to diffeгent thoughtѕ about thiѕ kind of topic along ωith intriquing,
notable and ѕtrong ωritten content.
Feel free to visit my web page Buy Valium Online

Ανώνυμος είπε...

Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it very difficult to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Cheers

Have a look at my website: Zahngold Wert

Ανώνυμος είπε...

Your own post prоνiԁеs pгoven helpful to
mуself. It’s reаlly educationаl anԁ you аre obviοuslу quite educаted of thiѕ tуpe.

Yοu get opened up mу pеrsоnal eye
tο be ablе to ԁifferent viеωs
оn this subject using іnteгeѕting
and sounԁ wгittеn content.


My hοmepage ... Klonopin

Ανώνυμος είπε...

[url=http://achetercialisgeneriqueenligne.net/]cialis[/url] cialis moins cher [url=http://achatcialisenlignegenerique.net/]cialis[/url] cialis pas her [url=http://acquistarecialisonline1.net/]cialis[/url] cialis [url=http://comprarcialisgenericoonline.net/]cialis[/url] comprar cialis original